Referentiemodel Zorg en Ondersteuning

Hoofdpagina

Uit Referentiemodel Zorg en Ondersteuning
Ga naar:navigatie, zoeken
Referentiemodel Zorg en Ondersteuning
releaseREF 1.0 versie 0.9
buildbuild 17 (18 december 2015)

Over het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning

Het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning geeft gebruikers van iWmo, iJw en iWlz inzicht in overeenkomstige gegevens in de drie informatiestandaarden. Het model maakt duidelijk welke informatie in de standaarden referent ofwel deels of geheel gelijk is. Het draagt bij aan een efficiente werkwijze en administratieve lastenverlichting voor alle ketenpartijen.


Achtergrond en aanleiding

Zorginstituut Nederland, de beheerder en ontwikkelaar van de standaarden, wil het de ketenpartijen zo eenvoudig mogelijk maken. Door overgang van AWBZ naar Wmo, Jeugdwet en Wlz in 2015 wisselen zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en andere ketenpartijen steeds vaker informatie uit tussen de domeinen. Daarbij is het van belang dat de basisgegevens bij elke partij correct en zo veel mogelijk identiek worden geregistreerd, ongeacht het domein.

In de komende jaren werkt Zorginstituut Nederland iWmo, iJw en iWlz verder uit zodat ze steeds beter aansluiten bij de nieuwe processen in en tussen de domeinen. Om te voorkomen dat de gegevens die per domein geregistreerd moeten worden van elkaar gaan verschillen, moet in de doorontwikkeling van de drie informatiestandaarden rekening gehouden worden met domeinoverstijgende informatie.

Wat doet het referentiemodel?

Om in beeld te brengen om welke informatie het gaat, ontwikkelt Zorginstituut Nederland het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning. Het model geeft weer welke processen, regels en gegevenselementen in alle domeinen voorkomen - referente informatie dus.

Zo is Geboortedatum overduidelijk een referent gegevenselement: het moet qua structuur gelijk blijven in alle domeinen. Het type zorg of ondersteuning dat een cliënt nodig heeft is juist meer domeinspecifieke informatie, dus daar kunnen partijen de keuze maken om het als zodanig te beschouwen.

Het Referentiemodel in combinatie met de Informatiemodellen Wlz, Wmo en Jeugdwet (voorheen de BEP-modellen) kan door partijen gebruikt worden om rapportages draaien. Die maken inzichtelijk waar precies in de berichten bepaalde gegevenselementen voorkomen, zodat bij wijzigingsvoorstellen makkelijker getoetst kan worden wat de impact van een wijziging is, en of deze ook de andere domeinen raakt.

Nadat ketenpartijen via het model hebben vastgesteld of een gegevenselement domeinspecifiek of referent is, kunnen ze bespreken of dat wenselijk is.

Momenteel werkt het model alleen met iWlz-, iWmo- en iJw-gegevenselementen. In de komende maanden werken we aan de toevoeging van pgb-berichten van de SVB. Daarnaast bekijken we de haalbaarheid van opname van de ZA-standaard van het CAK en die van de declaratiestandaarden van Vektis.

Vanuit de Informatiemodellen per domein wordt inzichtelijk gemaakt welke elementen voorkomen in het Referentiemodel. De volgende gradaties worden daarbij aangegeven:

  • Is gelijk aan: het gegevenselement of de regel is gelijk aan het element of de regel in het referentiemodel. Bijvoorbeeld: het gegevenselement BSN is over alle domeinen gelijk.
  • Is een uitwerking van: het gegevenselement of de regel is afgeleid van een element of regel in het referentiemodel en heeft dezelfde betekenis en rol, maar is aangepast voor het domein. Hierbij kunt u denken aan de herformulering van een bedrijfsregel aan de semantiek die binnen een domein gebruikelijk is. Bijvoorbeeld: in alle bedrijfsregels in de Wmo en Jeugdwet is de terminologie aangepast van zorg naar ondersteuning en van zorginstelling naar instelling.
  • Is een variant op: het gegevenselement of de regel heeft een andere betekenis, maar speelt in het proces dezelfde rol. Bijvoorbeeld: het indicatiebesluit in de Wlz heeft dezelfde rol als de beschikking in de Wmo en in de Jeugdwet, maar heeft formeel een andere status.
De processen in het Referentiemodel zijn afgeleid uit de waardeketen voor de zorg, zoals die hieronder is weergegeven.
Sturing en ControleFinancieringPrimair Proces/BeoordelenPrimair Proces/ToeleidenPrimair Proces/LeverenWaardeketen.png

De keten van processen in het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning start op het moment dat een client een aanvraag doet voor zorg of ondersteuning bij een beoordelaar. Afhankelijk van het domein kan dit bijvoorbeeld gemeente zijn of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een andere beoordelende partij. Als de aanvraag voor zorg of ondersteuning wordt toegewezen aan de client wordt er door de uitvoerder een opdracht verstrekt die verstuurd kan worden aan een aanbieder waarbij de uitvoerder zorg of ondersteuning heeft ingekocht.


Afhankelijk van het domein en van de afspraken tussen de aanbieder en de uitvoerder kan de aanbieder melden aan de opdrachtgever wanneer de levering start en eindigt. Na afloop van een periode, of als de zorg of ondersteuning geleverd is kan de aanbieder declareren aan de opdrachtgever.