Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)

Hoofdpagina

Uit Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)
Ga naar:navigatie, zoeken
Informatiemodel Jeugdwet
releaseiJw 2.1 versie 1.4
buildbuild 25 (19 juni 2017)

Dit is het Informatiemodel voor de Jeugdwet (Jw) van Zorginstituut Nederland. U vindt hier de specificaties van de iJw standaard versie 2.1. Deze versie is de opvolger van iJw 2.0.


Wat is het model?

Het Informatiemodel brengt de samenhang in processen, bedrijfsregels en berichtspecificaties in kaart. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze versterken óf beperken elkaar. Het Informatiemodel Jeugdwet geeft een integraal overzicht van het Jw-berichtenverkeer zoals het er vanaf half juni 2017 uitziet. Het uitgangspunt hierbij is dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet.


In deze nieuwe vorm van publiceren is bovendien het Referentiemodel Zorg en Ondersteuning toegevoegd. Hierdoor kan in het Jeugdwet model worden aangegeven welke elementen ook gebruikt worden in de Wlz en Wmo standaard. Hierdoor wordt een integraal beeld gegeven van de informatie zoals die in de verschillende domeinen wordt uitgewisseld en kan de samenhang tussen de verschillende domeinen bewaakt worden bij de doorontwikkeling van de verschillende standaarden.


Wat doet het?

Het Informatiemodel Jeugdwet ondersteunt een systematiek om een cliënt te volgen in alle fasen van de Jeugdwet: van de beschikking, toewijzing en levering van ondersteuning tot de declaratie op cliëntniveau. Het model visualiseert operationele processen en laat zien hoe de Jw-berichten hier doorheen lopen. Als gebruiker kunt u de informatie uit het model zowel vanuit processen als berichten benaderen.

Overige standaarden

De berichten voor Trekkingsrechten zoals vastgesteld door de SVBSociale Verzekeringsbank vindt u in het Informatiemodel SVB.

Bent u op zoek naar de specificaties van de Jeugdwet-Declaratieberichten? U kunt deze downloaden op de website van Vektis: Declaratie Jeugd-AWBZ en Declaratie Jeugd-GGZ.

Dit is het Informatiemodel voor jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet van Zorginstituut Nederland. U vindt hier de specificaties van de berichtenstandaard iJw 2.1. Deze versie is op 12 juni 2017 in gebruik genomen.

In dit informatiemodel worden processen, regels en berichten beschreven die worden ingezet voor de informatievoorziening voor jeugdhulp en voor activiteiten in het preventief justitieel kader zoals bedoeld in de Jeugdwet. In de beschrijvingen is dit aangeduid als “jeugdhulp”. Voor jeugdbescherming en jeugdreclassering gelden andere afspraken. Deze maken geen deel uit van dit informatiemodel.

Het Informatiemodel brengt de samenhang tussen processen, regels en berichtspecificaties in beeld. Deze elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze versterken óf beperken elkaar. De processen in het Informatiemodel Jeugdwet beschrijven op welke manier de iJw berichten gebruikt worden; op welk moment wordt welk bericht gestuurd en welke betekenis heeft dat voor het proces dat de cliënt doorloopt die jeugdhulp gaat ontvangen of ontvangt. In de procesbeschrijvingen is aangegeven hoe de berichten passen binnen de verschillende uitvoeringsvarianten. Voor de deelprocessen is aangegeven welke bedrijfsregels van toepassing zijn. Een aantal specifieke situaties is verder uitgewerkt in de casuïstiek.

De processen in het Informatiemodel zijn afgeleid uit de waardeketen voor de zorg, zoals die hieronder is weergegeven.

FinancieringPrimair Proces/ToeleidenPrimair Proces/LeverenWaardeketen.png

De keten van Jeugdwet processen voor jeugdhulp start op het moment dat een cliënt of zijn of haar gezagsdrager een aanvraag doet voor jeugdhulp. Hierop wordt samen met de cliënt en de gezagsdrager(s) bekeken wat de hulpvraag is en wat de beste oplossing is voor de cliënt. Afhankelijk van deze beoordeling wordt vastgesteld of de cliënt toegang heeft tot jeugdhulp. De toegang tot jeugdhulp kan door verschillende partijen bepaald worden:

  1. De gemeente, of bijv. een sociaal wijkteam in opdracht van de gemeente, beoordeelt de cliënt en legt in een beschikking de toegang tot jeugdhulp vast.
  2. Een huisarts, jeugdarts of medisch specialist verwijst een cliënt door naar jeugdhulp
  3. Een rechter, Raad voor de Kinderbescherming of Officier van Justitie legt de cliënt jeugdhulp op.
  4. Een gecertificeerde instelling kan jeugdhulp bepalen in overleg met gemeente. Na overleg met gemeente bepaalt gecertificeerde instelling welke jeugdhulp, die door de gemeente is ingekocht, wordt ingezet. (Zie voor meer informatie over toeleiding door een gecertificeerde instelling de Factsheet Woonplaatsbeginsel [1]).


Wanneer de toegang is vastgesteld door een andere partij dan de gemeente, is de jeugdhulp rechtstreeks toegankelijk. Er is geen beoordeling door de gemeente nodig, de jeugdhulp aanbieder kan direct starten met leveren. De jeugdhulp aanbieder informeert de gemeente over de (geplande) start van de levering. Hierop legt de gemeente deze gegevens vast in de vorm van een beschikking. Vervolgens stuurt de gemeente nog een officiële opdracht tot levering van de jeugdhulp (Toeleiding).

Wanneer de gemeente een cliënt beoordeelt en de aanvraag toewijst, wordt er een toekenningsbeschikking aangemaakt. In deze beschikking is vastgelegd welke zorg of ondersteuning de cliënt nodig heeft en voor welke periode. De gemeente stuurt vervolgens een opdracht tot levering van deze jeugdhulp naar een aanbieder waar hij de hulp heeft ingekocht (Toeleiding).

De aanbieder start met het leveren van de jeugdhulp aan de cliënt. Afhankelijk van de lokale afspraken meldt de aanbieder aan de gemeente wanneer de levering gestart wordt en wanneer deze weer beëindigd wordt (Levering). Na afloop van een periode of na afronding van een traject factureert de aanbieder de geleverde ondersteuning bij de gemeente (Financiering).

De processen in het Informatiemodel Jeugdwet beperken zich tot de processen rondom de uitwisseling van de iJw-berichten in de Jeugdwetketen. Het interne proces van verwerking van de berichten in het informatiesysteem van de ontvanger van de berichten wordt niet beschreven, hier geeft iedere partij zelf invulling aan.

Voor het werken met DBC’s gelden afwijkende afspraken. Hiervoor zijn geen procesbeschrijvingen opgenomen.


  1. Factsheet Woonplaatsbeginsel (VWS, VenJ en VNG)